محمد آزین
فعال حوزه آموزش
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

تربیت معلم
فناوری آموزشی
مطالعات نظری

مدیر دبستان فرهیختگان سراج

#پویش_آرزوها

#پویش_آرزوها

به امید این‌که تعلیم و تربیت، مهم‌ترین وظیفه همه مردم و نهادهای حاکمیتی تلقی شود.

آرزو می کنم همه افراد خودشان را مسئول تعلیم و تربیت بدانند.

#پویش_آرزوها

یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد…