محمد نجفعلی زاده تمام
نویسنده
کارشناسی علوم سیاسی

آموزش ادبیات و هنر
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
کسب و کارهای آموزشی

نویسنده عضو هیئت موسس مدرسه سحاب دانش مسئول پاتوق کتاب

#پویش_آرزوها
گذر از علم تجربی (پوزیتیویسم) به علم واقعی نیازمند دو مرحله است!
مرحله گذر که تقابل با سیستم آموزشی موجود است و مرحله گذار که آغاز تمدن سازی اسلامی است….
امیدواری چهار سوق علم بتواند در هر دو مرحله نقش خود را ایفا کند