سید علی میرمحمدی
دانشجو
دانشجوی کارشناسی شیمی محض

آموزش علوم تجربی
مطالعات نظری

ورودی سال 1400 دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

هم افزایی برای تحول در آموزش؛ چهارسوق سیزدهم