مصطفی حسین پور
جوینده...
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی - مالی

کسب و کارهای آموزشی

آرزو می کنم به دانش آموزان بیشتر و بهتر متدولوژی یادگیری و حل مسئله آموخته بشه.