محمد حسن کاظمی پوران
معلم طوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تربیت معلم
تولید محتوا
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

فعالیت تربیتی و ورزشی در مدرسه کودکان کار صبح رویش فعالیت در کارگروه های فرهنگی و محرومیت زدایی در قالب اردوهای جهادی برنامه نویس کامپیوتری

انشاالله با هم فضایی فراهم می کنیم برای توانمند سازی و محرومیت زدایی محرومین به وسیله آموزش های کاربردی بلند مدت و در عین حال زودبازده برای دانش آموزان روستایی و دانش آموزان در معرض آسیب حاشیه شهر ها به منظور مهاجرت معکوس روستایی، تقویت و تاسیس مجتمع های آموزشی پویا به روش امام موسی صدر و شهید چمران
#پویش_آرزوها

مجتمع های آموزشی پویا به روش امام موسی صدر و شهید چمران

گزیده روش های سنتی و نوین آموزشی و تربیتی برای مدارس آینده

آموزش های کاربردی بلند مدت و در عین حال زودبازده برای دانش آموزان روستایی به منظور مهاجرت معکوس

تقویت فضای هنرستان برای اشتغال و درآمد مالی دانش آموزان محروم

توانمند سازی و محرومیت زدایی