elahe mehnati
دکتری مدیریت فرهنگی

تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

مدیر یک مدرسه خاص

ایده های نو در مدرسه ی زندگی