محمد خورسندقاینی
مدیرعامل و بنیانگذار دستیارپژوهش
کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی پلیمر

تولید محتوا
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

استارتاپ آموزشی-پژوهشی دستیار پژوهش