محمدعلی ساعتچی
مدیر ارشد عملیاتی در Quiz of Kings
کارشناسی کامپیوتر

فناوری آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

بنیان گذار و مدیر ارشد عملیاتی در شرکت دانش پروران امیر کبیر