مهدیه یوسفی
دانشجو
کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت معلم
طراحی آموزشی
مربی‌گری
کودک

دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

مباحث مربوط به ایرادات نظام آموزشی