سعید گلچین
مدیر سایت
کارشناسی ارشد MBA

آموزش ادبیات و هنر
تربیت دینی
تربیت معلم
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
کودک

ایجاد همکاری و هماهنگی

آرزو میکنم که تمام کودکان کار بتوانند درس بخوانند