مجید بدخشان
آموزگار و دانشجوی ارشد
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

آموزش علوم انسانی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

اموزگاربا25 سال سابقه تدریس و دانشجوی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فرهنگیان شیراز می باشم.

آرزوهای دست یافتنی برای سیستم اموزشی

آرزوها امیدها نگرش ها