رضا محمودانی
معلم
کارشناسی فیزیک

آموزش علوم تجربی
تدریس
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

ازسال۷۱ درسازمان سمپادبعنوان دبیرفیزیک مشغول بکارشده وتاکنون درمدارس علامه حلی وطباطبایی وسلام وپیشدانشگاهی مفتح ومطهری درسمتهای دبیر،مشاور ومعاون (ومدرس پروازی به استانهای جنوبی) انجام کردم

#پویش_آرزوها
ازتربیت وتعلیم بچه های باهوش ایران بزرگ تا به آنچه لایق آن هستندبرسنداحساس شعف کرده و خواهم کرد