مهدی نیرومنش
مستندساز
کارشناسی سینما

فناوری آموزشی

تولید ۸۰۰۰ دقیقه مستند برای سیما از سال ۱۳۷۳ عضو انجمن مستند سازان دریافت جوایزی از تمامی جشنواره های مستند داخل

آموزش تولید فیلم آموزش مجازی