امیرمسعود قلانی
متربی
کارشناسی مهندسی صنایع

مربی‌گری

مدرسه سراج، مسجدستان، مفید

#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم که وزارت آموزش و پرورش، به جای مصرف، تولید کند!