خسرو داودی
مدیر دبیرستان
دکتری آموزش ریاضی

تربیت دینی
تربیت معلم
فناوری آموزشی

مولف کتب درسی ریاضی مدیریت مدرسه تدریس در مدرسه تدریس در دانشگاه های شهیدرجایی و فرهنگیان آموزش معلمان ریاضی مولف کتب کمک آموزشی سردبیر مجله های برهان، رشد راهنمایی و جوانه کارشناس و داور جشنواره کتب آموزشی و طرح سامان دهی کتب آموزشی