حسین گلیوری
دبیر
کارشناسی کارو فن اوری

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
رسانه و خبر
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

دببر اموزش و پرورش

رشد وپویندگی اموزش و پروش هر کشورموجب رشد و افزایش خوباوری هر جامعه می باشد