حسین حسینی‌نژاد
دبیر
کارشناسی ارشد ادبیات

آموزش ادبیات و هنر
تربیت معلم
تولید محتوا
مربی‌گری

مدیر مسئول ماهنامه انشا و نویسندگی

تجربه‌هایی در زمینه آموزش انشا و نویسندگی