حسن نجفی
پژوهشگر دین و برنامه درسی

تربیت دینی
طراحی آموزشی

#پویش_آرزوها
امیدوارم آموزش ابتدایی جایگاه اساسی خود را بازیابد و برنامه های درسی آن به گونه ای طراحی شود که محور ان کودکی باشد که کودکی می کند