محمدرضا حشمتي
معلم
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش تطبيقي

تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
طراحی آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

معلم درس هاي فيزيك، دين و زندگي، قرآن، تفكر و سبك زندگي

تجاربي را كه از معلمان كشور ديده ام.