فاطمه محمدی
دانشجو معلم
دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی

آموزش ادبیات و هنر
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
کودک

دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان قزوین

معلم باید در خط مقدم باشد