حمیده باغستانی
طلبه سطح سه تعلیم و تربیت
سطح سه حوزه تعلیم و تربیت

آموزش علوم انسانی
تربیت دینی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
کودک

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع تحلیل سیستم کارشناسی فلسفه اسلامی

#پویش_آرزوها

آرزوی برخورداری ده شهر محروم از مدارس و مربیان کارآفرین،خلاق و بانشاط