حمیدرضا منصوریان
معلم و پژوهشگر در زمینۀ میراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان (دانش آموزان)
کارشناسی ارشد باستان شناسی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تولید محتوا
طراحی آموزشی
کودک