حسین مجیدی
مربی
سطح دو حوزه فقه و اصول

آموزش علوم انسانی
تربیت دینی
تولید محتوا
روان‌شناسی
مربی‌گری
مطالعات نظری

مربی صالحین، انجمن اسلامی دانش آموزان، خبرگزاری تسنیم، مدارس‌ راهیان کوثر

مبانی و طراحی مدل و روش های تربیتی