عبدالهادی عمرانی
معلم
کارشناسی ارشد علوم تربیتی

آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

نزدیک 40 سال معلمی . مؤلف کتاب درسی علو ابتدایی. مدرس کارگاه های تربیتی . کارشناس آموزش ابتدایی .

تجربه های آموزشی و تربیتی