فرزاد زارعی
معلم - مدیر- دانشجو
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

دیدگاه