فاطمه ایرجی زاده
دانشجومعلم
دانشجوی کارشناسی دبیری الهیات ومعارف اسلامی

تولید محتوا
طراحی آموزشی

دانشجوی رشته دبیری الهیات که تا کنون فقط یک کتاب و10مقاله تدوین کرده ام وعلاقه دارم تا برای سند تحول اموزش وپرورش کاری انجام دهم.

فقط کمک های نظری وایده پردزی