مجید فدوی
معلم
دانشجوی دکتری مدیریت

آموزش علوم انسانی
تربیت معلم
روان‌شناسی
مدیریت آموزشی
مطالعات نظری

سواد رسانه ای