Drmtjafari@


در ذهنم دارم که به آرزویم می رسم…
آرزویی که بعید نیست و
تلاش می خواهد و پشتکار و انگیزه.
ارزو دارم که پنج سال آینده دانش آموزان نهم بدانند که چه رشته ای بهترین حالت برایشان می باشد #پویش_آرزوها