جواد داروغه گی
معلم
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

مولف، مدرس مربیان کودک، نقاشی کودک، کاردستی کودک، بازی، اسباب بازی، قصه و نمایش، اختلالات یادگیری، تجهیز و طراحی مدرسه طبیعت، خانه بازی، مهد کودک

آموختن بیاموزم