بهرام جعفرزاده
مدیر مدرسه- فعال فناوری های آموزشی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مالی)

فناوری آموزشی
مطالعات نظری