بهاره قمری
معاون آموزشی
کارشناسی روابط عمومی وافکارسنجی

تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه

معاون آموزشی دبستان دخترانه معراج

تجربه های آموزشی