بابک بهادری امین
معاون پرورشی دبستان.فعال گروه جهادی.دانشجوی مدیریت
دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی

تدریس
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه

تجربیات اردو جهادی و امور پرورشی مدرسه