انسیه آذرپور
تکنولوژیست آموزشی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

طراح آموزشی

شناخت و تحلیل مخاطب بر اساس تیپ ها و هوشهای طبیعی به جهت تشخیص آموزش مورد نیاز فردی