asrmodiriat@


دغدغه من عدالت آموزشیست …
امید دارم ۵ سال آینده، سیاستگذار ارشد در حوزه آموزش باشم و شاهد برقراری عدالت آموزشی در جای جای ایران اسلامی