علی رنجبر
مدیرعامل موسسه کودکان ثروت ساز
کارشناسی ارشد حسابداری

طراحی آموزشی

17سال سابقه حسابداری و حسابرسی و مدیریت مالی نویسنده 7جلد کتاب درراستای آموزش مدیریت مالی و کارآفرینی کودکان تولید بسته آموزشی مدیریت مالی و کارآفرینی کودکان تدوین آموزش مدیریت مالی و کارآفرینی کودکان

ثبت ایده

پوستر موسسه کودکان ثروت ساز