Asieh@
دکتری برنامه ریزی درسی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت معلم
طراحی آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم ۵ سال بعد به نقطه ای رسیده باشیم که مدرسه مکانی برای ابراز طبیعی کودکان باشد، ارزش ابراز طبیعی کودکان کشف شده باشد و ضرورت آن برای همه به روشنی روز باشد. انسان را ارزشمند بدانیم و با تمامیت برای تحقق ابراز طبیعی و وجودی اش تلاش کنیم. علم را ارزشمند بدانیم و عالمانه عمل کنیم. عشق را دریافت کنیم و هدیه بدهیم.