زینب عاشری
مادر چهار فرزند فعال درحوزه تربیت
دانشجوی دکتری مطالعات زنان

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی سطح سه تعلیم و تربیت اسلامی ارشد روان شناسی اسلامی مثبت گرا ارشد مطالعات زنان دکتری تخصصی مطالعات زنان

پیج و کانال خانواده چند فرزندی