فرشته عسگری
معاون پژوهشی
دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

آموزش علوم انسانی
فناوری آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

دانشجوی دکترای علوم تربیتی

ایده