حمیدرضا آقاصفری
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

معلم

نگرش ، روش ، بینش