محمد امیر خنجری
دانشجو معلم

سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم دانش آموزان از تعطیل شدن مدرسه خوشحال نشوند.

تحول یک کلمه است.لیکن در پشت این وجود لفظی،
در پشت این کلمه،یک دنیا کار نهفته است.
(رهبر معظم انقلاب)