حکیمه پوراسماعیلی
مسیول واحد تحقیق و پژوهش موسسه محمد امین
کارشناسی ارشد فلسفه

تربیت معلم
تولید محتوا
رسانه و خبر
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

مهارت های تفکر