امیرحسین محمدی نژاد
مربی تربیتی
کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث

تربیت دینی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

ارشد الهیات از دانشگاه امام صادق ع و علاقمند و پژوهشگر مسایل تربیتی

روزمعلم مبارک