علی یونسی
معلم
کارشناسی برق

سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
کسب و کارهای آموزشی

مدرسه حاشیه شهر

جانم فدای فرهنگ