علیرضا فدایی
کارشناس آموزش و نشر آموزشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
تولید محتوا
رسانه و خبر
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

دغدغه‌های آموزشی و تربیتی موجود در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان کشور را به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران بررسی کنیم و با ارائه راه حل‌های کاربردی سطح آموزشی و علمی فرزندان عزیز و باارزش کشورمان را ارتقا دهیم.