علی خلخالی
دکتری مدیریت آموزشی


دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

تاسیس نظام مدیریت آموزشگاهی