فرشته عابدین
معلم
کارشناسی ارشد فیزیک

آموزش علوم تجربی
تدریس
تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم روزی محیط های آموزشی برای همه دانش آموزان رایگان باشد. و تنها کسانی به شغل معلمی روی بیاورند که تنها دغدغه آن ها تربیت خود و تربیت دانش آموزانی باشد که مدیریت و رشد جامعه در دو دهه بعد با مدیریت آن ها خواهد بود.