عبدالحمید برازش
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

آموزش ادبیات و هنر
تدریس
تربیت معلم
روان‌شناسی

دانشجو معلم

دوست دارم تمام کلاس های اموزشی در مدارس کشور عزیز ایران مجهز به سیستم های هوشمند جهت بهبود امر تدربس شود.