عباس بیات
کارشناس تعلیم و تربیت/کارشناس آموزش‌های فنی و مهارتی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تربیت معلم
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی

هنرآموز (5 سال) کارشناس آموزش‌های فنی و حرفه ای (3 سال) کارشناس مسئول آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (2 سال)

#پویش_آرزوها
هر دانش‌آموز ایرانی در پایان دوران متوسطه یک #مهارت منجر به شغل را کسب کرده باشد.

موضوع ارزشیابی شایستگی محور