احمدرضا اعلایی
مدیر مدرسه
سطح سه حوزه کارشناسی ارشد کارگردانی

تربیت دینی
تربیت معلم
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
کودک

ساخت مستند بچه های مدرسه جبل عامل در مورد مدرسه ی شهید چمران در لبنان۸۸ تاسیس گروه جهادی عمار۸۹ شروع مطالعات نظری و میدانی در حوزه ی تربیت راه اندازی هیئت کودک۹۱ راه اندازی حسینیه کودک شهید چمران۹۲ راه اندازی ادبستان حمزه دوران ۹۵