سمیه دوستی
معلم
کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی

معلم پایه اول و چهارم ابتدایی ، فعال آموزش و پرورش، سابقه سرگروهی آموزشى، سفیر توصیفی و راهبر برنامه درسی مدرسه

امیدوارم در اموزش و پروش روزی برسد که زنگ های آخر بچه ها هنگام رفتن به منزل با کراهت و ناراحتی مدرسه را ترک کنند، نه مانند زندانیان آزاد شده از بند که زنگهای آخر منتظر فرار از کلاس هستند، مخصوصا بچه های ابتدایی

  • 1+

ایده های اموزشی، روش های اموزشی پویا و فعال تولید محتوای درسی،

  • 0

ایده های آموزشى، روش های آموزشى پویا و فعال، تولید محتوا درسی

  • 0